I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzů a digitálních produktů (dále též jen jako „kurz“, „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.scalio.cz provozovaném Monikou Cupalovou, IČ: 08043647, místem podnikání Nevojice 44, Bučovice, PSČ 685 01, e-mail: info@scalio.cz, tel.: +420776558694, zapsané v živnostenské rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Bučovice (obecní živnostenský úřad, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice), (dále též jen jako „Prodávající“).
 2. Nákup online kurzu nebo e-booku probíhá na základě smlouvy (dále též jako „smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem kurzu nebo s užíváním internetových stránek souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kurz koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mne ještě před objednáním online kurzu či e-booku. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Kliknutím na tlačítko „DOKONČIT NÁKUP“, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP a následně uzavřená smlouva (tedy já jako Prodávající budu zavázána především dodat vám kurz přesně podle popisu uvedeném ve specifikaci kurzu na webovém rozhraní a vy jako Kupující budete zavázáni zaplatit za dodaný digitální obsah dohodnutou cenu).

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.

          Prodávajícím je:

          Monika Cupalová, IČ: 08043647, místem podnikání Nevojice 44, Bučovice PSČ 685 01

          Adresa pro doručování: Nevojice 44, Bučovice PSČ 685 01, Kontaktní telefon: +420 776 558 694

          Adresa pro doručování elektronické pošty: info@scalio.cz

 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.scalio.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, smlouvu, kterou koupí online kurz nebo e-book. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost), spotřebitel, .
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení výslovně uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.scalio.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává online kurz nebo e-book přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS KURZU A E-BOOKU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených online kurzů a e-booků včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace kurzů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO E-BOOKU. Pro objednání online kurzu nebo e-booku přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyberete objednávaný kurz, údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, email, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „DOKONČIT NÁKUP“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky.  Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou (s některými výjimkami u spotřebitelů, o tom ale budu psát níže).

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 1. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašlu.

IV. Cena produktu a platba

 1. CENA KURZŮ A E-BOOKŮ. U jednotlivých online kurzů a e-booků je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „DOKONČIT NÁKUP“) je již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u kurzu v okamžiku odeslání Vaší objednávky(uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám kurz dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu po přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  • Platba kartou skrze platební platební bránu ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s (Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel:  +420 228 224 267), je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena k datu potvrzení o úhradě.
 1. PRODEJ NA SPLÁTKY. V případě zvolení nákupu produktu na splátky, souhlasí kupující s následujícími podmínkami nákupu na splátky:
  • Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených prodávající.
  • Splátkový kalendář – počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu.
  • Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí na webových stránkách produktu.
  • V případě hrazení kupní ceny v měsíčních splátkách je každý měsíc do doby uhrazení plné ceny produktu zasílána kupujícímu faktura pro uhrazení dílčí splátky.
  • V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje pro digitalní produkty (online kurzy) kupujícímu poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
  • Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn., že hradí dílčí splátky řádně a včas.
  • Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
  • Přístup kupujícího prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
  • Prodlení kupujícího s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinna zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl kupujícímu zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle VOP.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny online kurzu vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu před zahájením kurzu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Online kurz je přístupný na webovém rozhraní www.scalio.cz. Celý obsah kurzu je zpřístupněn v členské sekci, do které se přihlásíte na webovém rozhraní v nabídce pod názvem „PŘIHLÁŠENÍ“ s pomocí zaslaných přístupových údajů. Digitální obsah, jako jsou videa, texty, PDF a jiné soubory jsou zpřístupněni ihned po zaplacení objednávky.

V případě e-booku a dalších digitálních produktů je produkt doručen na uvedenou e-mailovou adresu zákazníka, nebo je poskytnut odkaz ke stažení.

 1. DODACÍ LHŮTA. Produkt je dodán po přijetí platby.
 2. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 3. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti ohledně reklamací apod. jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat PDF a s internetovým prohlížečem.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 1. Digitální obsah zpřístupňuji na základě vašich přístupových údajů pouze vám, jako Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, byť se vám snažím předat ty nejúčinnější informace a postupy.
 3. S ohledem na produkt neposkytuji žádné sliby ani záruky. Tímto berete na vědomí a souhlasíte:

A) Jste pouze vy sami odpovědní za rozhodnutí a za jakékoli významné změny ve vašem podnikání nebo životě, která učiníte v souvislosti s produktem; 

B) Sami jste také zodpovědní za své vlastní duševní zdraví, fyzické zdraví, obchodní rozhodnutí a za jakékoli další kroky, které se rozhodnete podniknout;

C) Nezodpovídám za žádný výsledek, ani žádné důsledky, které mohou nastat v důsledku používání produktů. Všechny produkty a web jsou poskytovány pouze pro informační účely. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že žádné informace zveřejněné v online kurzu, v materiálech, v e-booku nebo na webových stránkách nejsou určeny k právním nebo finančním radám. Nepřebírám žádnou odpovědnost za jakékoli rady nebo jiné informace uvedené v kurzu, v materiálech, v e-booku nebo na webových stránkách. Souhlasíte s tím, že používání produktů a vaše webu jsou na vaše riziko a že veškeré poskytované služby pouze informativního charakteru.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje po úhradě kupní ceny. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

 2. Jste-li spotřebitel, máte právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@scalio.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností ze  smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.
 4. Je-li vám společně s kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.
 5. V případě vybraných digitálních produktů je Kupujícímu poskytována Garance spokojenosti (možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od potvrzení platby a zaslání přístupových údajů k digitálnímu produktu Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu v objednávce). U některých digitálních produktů se můžete lhůta pro odstoupení od smlouvy lišit, podrobné informace jsou zveřejněny u jedntlivých produktů. 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt (kurz) při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo především nové přístupové údaje) nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.
 6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na moji elektronickou adresu info@scalio.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@scalio.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi , tj. mnou jako Prodávajícím a Vámi jako spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, máte jako spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
 4. Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte ,prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.2.2021.

Monika

Krásný den, máte nějaké otázky?